FEDERACIÓ DE COMITES POBLE CATALÀ

Organització: els Comitès Nació Catalana

El Cens està organitzat i custodiat pels Comitès Nació Catalana, una organització de la societat civil que compta amb el suport de l'Associació Convenció per la Independència Nacional. No és un partit, i no participa a les eleccions organitzades dins dels sistemes polítics dels dos estats.

Els Estatuts dels primers Comitès, registrats el juliol del 1998

Segons els Estatuts dels primers Comitès registrats el juliol del 1998, la finalitat d'aquests, en llurs àmbits d'actuació, és contribuir a promoure i facilitar l'organització autònoma dels membres de la Nació catalana per fer valer llur legitimitat col·lectiva com a Poble; per organitzar entre els seus membres les votacions, eleccions i altres formes de consulta democràtica que considerin adients. A títol d'exemples no limitatius, aquestes votacions i consultes democràtiques podran tenir per objecte la conveniència de redactar un projecte de Constitució catalana i d'adoptar-lo, o el d'exercir el Dret a l'autodeterminació com a nacionals catalans, a fi de dotar la Nació catalana dels instruments jurídics necessaris per presentar-se davant la Comunitat internacional i ser reconeguda i presa en consideració com a subjecte de Dret internacional.

Els Comitès no tenen afany de lucre.

Els Comitès es podran federar amb altres entitats amb noms i/o finalitats similars, a fi de formar una Federació d'àmbit més ampli.

Internacionalitzar el "cas català" des d'un bloc plural i obert a tots

Com definir breument aquest moviment de la societat civil? Tot seguit n'enumerem quatre característiques essencials:

 

Els documents publicats en aquest lloc web es poden reproduir i difondre, a condició de citar-ne l’origen i que es reprodueixi el document complert.